Dla graczy w naszych projektach, firmie i naszych pracownikach Zespoły ETF są zaangażowane w projektowanie i budowanie razem, zgodnie z zasadami etyki w celu promowania interesów kolei. Razem na zielony wzrost, na zrównoważone ścieżki kariery i na dzielenie się owocami osiągnięć!

1. PROJEKTUJMY I BUDUJMY RAZEM!

W celu zwiększenia zaangażowania naszych partnerów w realizowane przez nas projekty stawiamy na wzajemne wysłuchiwanie się i wspólne podejmowanie decyzji.

Angażując wszystkich interesariuszy (radnych, lokalne podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, mieszkańców, użytkowników, pracowników), ETF wykorzystuje swoją kulturę wspólnego podejmowania decyzji i swój know-how w zakresie zbiorowego zarządzania projektami.

2. DZIAŁAJMY WSPÓLNIE, Z POSZANOWANIEM ZASAD ETYKI!

Zobowiązujemy się zapewnić całkowitą przejrzystość naszych działań i działań naszych podwykonawców. Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact VINCI wraz ze wszystkimi swoimi spółkami zależnymi zobowiązuje się przestrzegać, wspierać i promować prawa człowieka w swoim obszarze oddziaływania.

VINCI posiada w swoich strukturach Komitet ds. Praw Człowieka, który zbiera się kilka razy w roku pod kierownictwem jednego z członków Zarządu.

3. PROMUJMY WSPÓLNIE INTERESY BRANŻY KOLEJOWEJ!

ETF angażuje się wraz z innymi przedsiębiorstwami w promocję interesów branży w stosunkach
z władzami publicznymi i zleceniodawcami w celu podkreślenia swojej innowacyjności, wymiany zdań na temat przeobrażeń branży (technicznych, społecznych, BHP itp.) oraz organizacji szkoleń międzyzakładowych.

4. RAZEM NA RZECZ ZIELONEGO ROZWOJU!

VINCI zobowiązało się zmniejszyć swoje emisje gazów cieplarnianych o 30 % do roku 2020. Grupa wspiera swoich klientów w podnoszeniu efektywności energetycznej i nakłania ich do przyjmowania ekologicznie odpowiedzialnych postaw.

ETF dąży do zmniejszenia emisji CO2 m.in. poprzez wykorzystanie dwustrumieniowych pociągów remontowych (transportujących zarówno nowy jak i stary materiał podsypkowy), co oznacza koniec ery pustych pociągów remontowych i poprawę bilansu środowiskowego budowy.

Oprócz tego ETF stawia na ponowne wykorzystanie elementów składowych torów.

5. RAZEM NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO!

VINCI wspiera zaangażowanie obywatelskie swoich pracowników, w szczególności za pośrednictwem swoich fundacji na całym świecie.

Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej są prowadzone przez sieć fundacji Grupy, które łączą wsparcie finansowe i zaangażowanie pracowników w formie tzw. sponsoringu stowarzyszeniowego (sponsorowanie przez pracownika danego przedsięwzięcia organizowanego przez stowarzyszenie).

ETF oddziałuje na wszystkie lokalne rynki pracy, na obszarze których realizuje budowy. Zatrudniając pracowników na podstawie tzw. umowy integracyjnej (contrat d’insertion), umowy na prace budowlane na czas nieokreślony oraz szkoląc ich na miejscu, ETF staje się uczestnikiem rozwoju społecznego.

6. RAZEM NA RZECZ CALKOWITEGO WYELIMINOWANIA WYPADKÓW!

Nie zgadzamy się na to, aby traktować wypadki przy pracy jako nieuchronne i dążymy do całkowitego ich wyeliminowania („zero wypadków”), stosując naszą politykę BHP wobec wszystkich podmiotów pracujących na naszych budowach i eksploatowanych przez nas obiektach.

Nasza kultura zapobiegania wypadkom opiera się na odpowiednich postawach wszystkich pracowników w celu uniknięcia zagrożeń związanych z działalnością w branży kolejowej. Wszyscy menadżerowie zostali przeszkoleni z kultury profilaktyki, którą przekazują pracownikom w terenie.

7. RAZEM NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI I RÓWNOŚCI SZANS!

Dążymy do zwiększenia udziału kobiet w naszych strukturach zarządczych i otwarcia tychże struktur na wszystkie osoby, niezależnie od ich pochodzenia, poprzez politykę zwalczania wszelkich form dyskryminacji przy zatrudnianiu i w stosunkach pracy.

ETF silnie angażuje się w politykę w dziedzinie niepełnosprawności mającą na celu w szczególności lepsze zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, wzmocnienie więzi z zakładami pracy chronionej i skupienie się na zatrudnialności i integracji w przedsiębiorstwie.

8. RAZEM NA RZECZ TRWAŁYCH ŚCIEŻEK KARIERY ZAWODOWEJ!

Dla wszystkich naszych pracowników mamy propozycje związane ze szkoleniami i mobilnością. Bazujemy przy tym na logice trwałej profesjonalizacji i przyczyniamy się do rozwoju wspólnej kultury technicznej i menadżerskiej, zapewniając wsparcie przy zmianach, jakie zachodzą w poszczególnych zawodach.

Na początku stycznia zainaugurowaliśmy w Beauchamp Akademię ETF (ETF Academy), całkowicie poświęconą zawodom z branży kolejowej. Jej zadaniem jest sprostanie rozmaitym zmianom, jakim obecnie podlega nasza branża, przygotowanie zespołów do przyszłych wymogów w celu dostosowanie się do zmian w świecie kolejnictwa.

9. WSZYSCY KORZYSTAJMY Z OWOCÓW NASZEJ PRACY!

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dążymy do tego, aby 100% naszych pracowników miało udział
w naszych zyskach, dostosowując te działania do ram prawnych i społecznych poszczególnych krajów, w których prowadzimy działalność.