1. PROJEKTUJMY I BUDUJMY RAZEM!

W celu zwiększenia zaangażowania naszych partnerów w realizowane przez nas projekty stawiamy na wzajemne wysłuchiwanie się i wspólne podejmowanie decyzji.

Angażując wszystkich interesariuszy (radnych, lokalne podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, mieszkańców, użytkowników, pracowników), ETF wykorzystuje swoją kulturę wspólnego podejmowania decyzji i swój know-how w zakresie zbiorowego zarządzania projektami.

2. DZIAŁAJMY WSPÓLNIE, Z POSZANOWANIEM ZASAD ETYKI!

Zobowiązujemy się zapewnić całkowitą przejrzystość naszych działań i działań naszych podwykonawców. Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact VINCI wraz ze wszystkimi swoimi spółkami zależnymi zobowiązuje się przestrzegać, wspierać i promować prawa człowieka w swoim obszarze oddziaływania.

VINCI posiada w swoich strukturach Komitet ds. Praw Człowieka, który zbiera się kilka razy w roku pod kierownictwem jednego z członków Zarządu.

3. PROMUJMY WSPÓLNIE INTERESY BRANŻY KOLEJOWEJ!

ETF angażuje się wraz z innymi przedsiębiorstwami w promocję interesów branży w stosunkach
z władzami publicznymi i zleceniodawcami w celu podkreślenia swojej innowacyjności, wymiany zdań na temat przeobrażeń branży (technicznych, społecznych, BHP itp.) oraz organizacji szkoleń międzyzakładowych.