6. RAZEM NA RZECZ CALKOWITEGO WYELIMINOWANIA WYPADKÓW!

Nie zgadzamy się na to, aby traktować wypadki przy pracy jako nieuchronne i dążymy do całkowitego ich wyeliminowania („zero wypadków”), stosując naszą politykę BHP wobec wszystkich podmiotów pracujących na naszych budowach i eksploatowanych przez nas obiektach.

Nasza kultura zapobiegania wypadkom opiera się na odpowiednich postawach wszystkich pracowników w celu uniknięcia zagrożeń związanych z działalnością w branży kolejowej. Wszyscy menadżerowie zostali przeszkoleni z kultury profilaktyki, którą przekazują pracownikom w terenie.

7. RAZEM NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI I RÓWNOŚCI SZANS!

Dążymy do zwiększenia udziału kobiet w naszych strukturach zarządczych i otwarcia tychże struktur na wszystkie osoby, niezależnie od ich pochodzenia, poprzez politykę zwalczania wszelkich form dyskryminacji przy zatrudnianiu i w stosunkach pracy.

ETF silnie angażuje się w politykę w dziedzinie niepełnosprawności mającą na celu w szczególności lepsze zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, wzmocnienie więzi z zakładami pracy chronionej i skupienie się na zatrudnialności i integracji w przedsiębiorstwie.

8. RAZEM NA RZECZ TRWAŁYCH ŚCIEŻEK KARIERY ZAWODOWEJ!

Dla wszystkich naszych pracowników mamy propozycje związane ze szkoleniami i mobilnością. Bazujemy przy tym na logice trwałej profesjonalizacji i przyczyniamy się do rozwoju wspólnej kultury technicznej i menadżerskiej, zapewniając wsparcie przy zmianach, jakie zachodzą w poszczególnych zawodach.

Na początku stycznia zainaugurowaliśmy w Beauchamp Akademię ETF (ETF Academy), całkowicie poświęconą zawodom z branży kolejowej. Jej zadaniem jest sprostanie rozmaitym zmianom, jakim obecnie podlega nasza branża, przygotowanie zespołów do przyszłych wymogów w celu dostosowanie się do zmian w świecie kolejnictwa.

9. WSZYSCY KORZYSTAJMY Z OWOCÓW NASZEJ PRACY!

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dążymy do tego, aby 100% naszych pracowników miało udział
w naszych zyskach, dostosowując te działania do ram prawnych i społecznych poszczególnych krajów, w których prowadzimy działalność.